កីឡា ព័ត៌មានថ្មីៗ

អបអរសាទរ កីឡាករទូកក្តោងកម្ពុជា កែវ ភានុន ដែលបានឈ្នះមេដាយប្រាក់ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាទូកក្តោងប៉ាតាយ៉ា អន្តរជាតិ ២០២៤ (2024 Pattaya

International Windsuring Championship) នៅទីក្រុងប៉ាតាយ៉ា លើវិញ្ញាសា WindFoil IQ: Foil Youth Under 19។

 

ប្រទេសថៃ ១០ ធ្នូ ២០២៣

nmr