បច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានថ្មីៗ

ក្រសួងការងារ បានបញ្ជូនគ្រូបច្ចេកទេសទៅធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលលើ «វិស័យមេកានិក រថយន្ត សំណង់ និងអគ្គិសនី» នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសហឺណាន និងក្រុមហ៊ុន Yalong Intelligent Equipment Group Co., Ltd ប្រទេសចិន

នាពេលកន្លងមកនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានបញ្ជូនគ្រូបច្ចេកទេសទៅធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលលើ «វិស័យមេកានិក រថយន្ត សំណង់ និងអគ្គិសនី» ដែលបានរៀបចំរយៈពេលចំនួន ១២ថ្ងៃ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសហឺណាន និងក្រុមហ៊ុន Yalong Intelligent Equipment Group Co., Ltd នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណង ពង្រឹងចំណេះដឹង ជំនាញបច្ចេកទេសរបស់គ្រូបច្ចេកទេស និងពង្រឹងសមត្ថភាព នៃការបង្រៀនរបស់គ្រូបច្ចេកទេស ព្រមទាំងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជាពិសេសវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសហឺណាន និងក្រុមហ៊ុន Yalong Intelligent Equipment Group Co., Ltd ក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ។ ដូចជាការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀន ការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តន៍កម្មវិធីសិក្សា និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមក៕

nmr