សម្ដេចធិបតី នាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ «ការកែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល មិនមែនជាការធ្វើបដិវត្តន៍នោះទេ ដូចជាការកែប្រែ

ការផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្តែគឺជាការបន្តនិរន្តរភាព ស្ថិរភាពសង្គម និងថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិ»

ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

Recommended For You