រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញតារាងផែនការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ៦០ ឆ្នាំឡើង ដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងខណ្ឌទាំង ១៤ នៃរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

Recommended For You