តើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះក្នុងរយៈពេលត្រឹម ១ នាទី លើប្រព័ន្ធអ៉ីនធើណិត?


–  វីដេអូលើ YouTube ប្រមាណ ៦៩៤ ០០០ ម៉ោង ត្រូវបានទស្សនា

–  គណនីក្លែងក្លាយលើ Facebook ប្រមាណ ១១ ០៣៥ ត្រូវបានលុបចោល

–  គេហទំព័រ Google ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ២,៤ លានដង

–  រូបភាពជាង ៣ លានរូប ត្រូវបានថតយក

–  សារអេឡិចត្រូនិក ជាង ២៤១ លានសារ ត្រូវបានផ្ញើចេញ

–  បណ្ដាញសង្គម Instagram ត្រូវបានចូលទស្សនាជាង ១០,៤លាននាទី

–  កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ជាង ២៧១ ៣០៩ ត្រូវបានទាញយកពីក្នុង App Store – eDiscoveryToday

Recommended For You